Biz hakda

hakda

HVBAN hakda

“Fuzhou HVBAN Mechanical Equipment Co., Ltd.”, Hytaýyň Fuzhou şäherinde ýerleşýän, ösüşi we önümçiligi birleşdirýän professional suwuklyk enjamlaryny öndüriji.

20 ýyldan gowrak tejribe toplap, uçarmansyz boýag pürküjileri we şuňa meňzeş önümleri öndürmekde ýöriteleşýäris.

Şahadatnama

Biz elmydama gözleglere, ösüşe we innowasiýalara üns berdik.Häzirki wagtda ýurtda we daşary ýurtlarda oýlap tapyşlar we ulitli modeller üçin 40-dan gowrak täsirli patent bar.Bu aralykda, ISO9001, CE, EUB howpsuzlyk kepilnamasy we beýleki halkara sertifikatlaryna eýe bolduk.

şahadatnama-1
şahadatnama-2
şahadatnama-3
şahadatnama-5
şahadatnama-8
şahadatnama-4
şahadatnama-7
şahadatnama-6

Kompaniýanyň tertibi

Önümleri 140-dan gowrak ýurda we sebite satylýar
Howasyz boýag pürküjiler, ýol bellikleri, ätiýaçlyk şaýlary we esbaplar ýaly önümlerimiz, Russiýa, Belarus, Ukraina, Italiýa, Ispaniýa, Peru, Türkiýe, Malaýziýa, Wýetnam ýaly dünýäniň 140 ýurduna we sebitine eksport edilýär. Katar we ş.m.

111

20230327171118

Gözleg we pürküji maşyn öndürmekde 20 ýyldan gowrak tejribe
“Fuzhou HVBAN Mechanical Equipment Co., Ltd.” dizaýn, gözleg, önümçilik, satuw we hyzmaty birleşdirýän milli ýokary tehnologiýaly kärhana.Gözleg we gözleg işlerinde we suwuk enjamlary öndürmekde 20 ýyla golaý tejribe bar.Geçdi09001: 2015 hil dolandyryş ulgamy sertifikaty, CEB howpsuzlyk kepilnamasy we beýleki halkara sertifikaty.Kompaniýa “Hytaýda döredilen” ýokary tehnologiýaly kärhana gurmagy maksat edinýär Häzirki wagtda ýurtda we daşary ýurtlarda oýlap tapyşlar we peýdaly modeller üçin 40-dan gowrak täsirli patent bar we ylmy we tehnologiki üstünlikleriň öwrüliş tizligi 90% -den gowrak .

Öz markamyzyň önümleri dünýäniň 140-dan gowrak ýurduna we sebitine eksport edilýär we kem-kemden dünýäde suwuk pürküji maşyn pudagynda birinji derejeli marka öwrüldi.
Önümlerimiz: elektrik ýokary basyşly howa pürküji maşyn, hereketlendiriji ýokary basyşly howa pürküji maşyn, gidrawlik ýokary basyşly howa pürküji maşyn, pnewmatik ýokary basyşly howa pürküji maşyn, ýol bellik enjamy we beýleki ýokary derejeli täze suwuk enjamlar we şuňa meňzeş enjamlar.

HVBAN halky “Hil bilen diri galmak we abraý bilen ösüş” tutanýerlilik ruhy “Ilki bilen hil, müşderi ilki” Müşderilerimiz üçin has gowy, has oňat we amaly önümleri hödürlemegi dowam etdireris.

IMG_5259

Korporatiw görnüş

Suwuk enjamlary ösdürmekde esasy kärhana boluň.

Korporatiw missiýa

"Hytaýda döredilen" dünýäni belentlige çykarmak;
Müşderiniň zerurlyklaryna, üznüksiz täzelige üns beriň, ajaýyp önümleri we hyzmatlary hödürläň;
Işgärler üçin garaşsyz, hyzmatdaş we bazara gönükdirilen ösüş platformasyny guruň.

Esasy gymmatlyklar

Hünär, täzelik, jogapkär we ýeňiş.

Zehin düşünjesi

Goý, her bir işgär Huibang platformasynda össin we össün.

Iş maksady

Sizi kanagatlandyrmak biziň baky gözlegimizdir;
Tüýs ýürekden tassyklamany gazanyň;
Karýeradaky professional üstünliklerimiz bilen.

Iş maksatlary

Birinji synp dolandyryşyna boýun bolmak;birinji derejeli önümleri öndürmek;
Birinji derejeli hyzmat beriň we birinji derejeli kärhana guruň.

1111

Satuw hyzmatyndan soň müşderilere arkaýyn boluň
HVBAN satuwdan soň gaty ajaýyp hyzmat ulgamyny döretdi.Müşderiler HVBAN önümlerini satyn alanda, işgärlerimiz önümlerimizi saýtda nädip ýerleşdirýändigiňize has gowy düşünmegi maksat edinip, önümleriň ulanylyşy barada soramak üçin wagtynda müşderiler bilen habarlaşarlar, soňra bolsa öndürijiligini we dowamlylygyny ýokarlandyrmak üçin tejribäňizi ulanyň.20 ýyla golaý tejribe toplanymyzdan soň, her dürli meýdan meselelerini netijeli çözmek ukybymyza buýsanýarys.

Geljek

2023-nji ýylda HVBAN ösüş strategiýamyzyň ikinji tapgyryny başlar.

Mümkin bolan alyjylaryň biziň bilen habarlaşmagyny mähirli garşylaýarys we sargytlaryňyza / uly sargytlara / ullakan sargytlara / ynanyp bolmajak sargytlara 100% taýýar.Elýeterli bahalary, netijeli önümçilik wagtyny we satuwdan soň gowy hyzmaty wada berýäris.

We also have the ability to do OEM, any request of airless paint sprayer and fittings please feel free to contact us via mail: MG@fzhbgs.com

Şol bir wagtyň özünde, dünýädäki hyzmatdaşlary gözleýäris, özara ösüş we peýdalar üçin has köp müşderi bilen hyzmatdaşlyga umyt baglaýarys.

Hvban dileri / distribýutory boluň we müşderileriňize iň gowusyny beriň!