Deňiz pürküji erginleri

1. Gämi boýamak üçin tehniki talaplar

Pese garşy boýagyň esasy düzüm bölegi, posa garşy pigment gutusy emele getirýän madda bolup, demir ýüzüni howadan, suwdan we ş.m. ýa-da elektrokimiki poslama garşy goramak üçin örtükdir.Antirust boýagy fiziki we himiki antirust boýagy iki kategoriýa bölünýär.Fiziki pigmentler we boýaglar demir gyzyl, grafit antikorroziw boýag we ş.m. ýaly poslaýjy maddalaryň çozmagynyň öňüni almak üçin film emele getirýär, gyzyl gurşun, sink sary antikorroziw boýag ýaly posuň öňüni almak üçin pos pigmentleriniň himiki poslamagy himiki pos.Adatça dürli köprülerde, gämilerde, öý turbalarynda we beýleki metal posynyň öňüni almakda ulanylýar.

2. Gämi boýagynyň gurluşyk standartlary

Gämi pürkmek, adatça, ýokary basyşly howasyz pürkmek arkaly ulanylýar, bu ýokary tehnologiýaly boýag gurluşyk usuly ýokary basyşly pürküji boýagyň ulanylmagyny aňladýar, burun rozetkasyndaky boýag atomlaşdyrmaga, boýagyň emele gelmegine örtülýär. film.Püskürmek usuly bilen deňeşdirilende, uçuşsyz pürküji boýagyň ulanylmagy az uçýar, ýokary netijelidir we has galyň film bilen örtülip bilner, şonuň üçin bu uly meýdany gurmak üçin has amatlydyr.Airöne howasyz pürküji ulanylanda ýangynyň öňüni almaga üns berilmelidir.Şonuň üçin pnewmatik ýokary basyşly howasyz pürküji maşyn, deňiz sepmek üçin ilkinji saýlaw boldy.Häzirki wagtda gämi abatlaýan kärhanalaryň hemmesi diýen ýaly uly ýerleri reňklände ulanýarlar.

22

3. Deňiz sepmek üçin amatly pürküji maşyn

HVBAN HB310 / HB330 / HB370 pnewmatik pürküji maşyn seriýasyny hödürledi.Hereket we ýokary öndürijilik töwereginde gurlan pnewmatik pürküji maşynlaryň bu tygşytly çyzgysy, her bir deňiz pürküji topary üçin ajaýyp goşundy.
Bu subut edilen we çydamly pürküjiler ýokary göwrümli we ýokary basyşly suw geçirmeýän, ýangyna garşy we gorag boýaglary üçin amatly bolup, her bir potratçy üçin uly amatlylyk we gymmatlyk hödürleýär.
Surat

4. Gämi boýag gurluşyk tehnologiýasy

Gämi poslama garşy boýag, primer, ýokarky boýag we arassa suw boýagy bilen birnäçe gatlak bilen boýalmalydyr.Gämi boýag bilen üpjün edijiler, adatça gurluşyk meýdançasynda tehniki görkezme bermek üçin işgär iberýärler we boýaga bolan talaplar dürli gurşawda we çyglylykda dürli-dürli.

5. Gämi boýagynyň aýratynlyklary

Gämi boýagy gäminiň ýüzüne ulanyp boljak boýag görnüşidir.Gämi boýagynyň esasy maksady gäminiň hyzmat möhletini uzaltmak we gäminiň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyrmakdyr.Gämi boýagy gäminiň aşagyna garşy reňk, içýän suw çüýşesi boýagy, gury ýük çüýşesi boýagy we beýleki boýaglary öz içine alýar.Geljekde deňiz boýagynyň we örtük prosesiniň aýratynlyklaryna düşüneris.

6.1 Gämi boýagynyň aýratynlyklary

Gäminiň ululygy, gämi boýagynyň otag temperaturasynda gurap biljekdigini kesgitleýär.Gyzdyrylmaly we guradylmaly boýag deňiz boýagy üçin amatly däl.Deňiz boýagynyň gurluşyk meýdany uly, şonuň üçin boýag ýokary basyşly howasyz pürkmek üçin amatly bolmalydyr.Gäminiň käbir ýerlerinde gurluşyk kyn, şonuň üçin bir suratyň has ýokary film galyňlygyna ýetip biljekdigine umyt edilýär, şonuň üçin galyň film boýagy köplenç zerur.Gäminiň suwasty bölekleri köplenç katodiki goraga mätäç, şonuň üçin gäminiň suwasty bölekleri üçin ulanylýan boýag gowy potensial garşylyga we aşgar garşylyga eýe bolmalydyr.--Ag esasly ýa-da ýag - üýtgedilen boýag saponifikasiýa etmek aňsat we suw liniýasynyň aşagyndaky boýag öndürmek üçin amatly däl.Fireangyn howpsuzlygy nukdaýnazaryndan gämiler, dwigatel otagynyň içki görnüşi, ýokary derejeli içki reňk ýakmak aňsat däl we bir gezek ýakylanda aşa tüsse çykmaz.Şonuň üçin azot boýagy we hlorlanan kauçuk boýag gämi kabinasynyň bezeg boýagy üçin amatly däl.

6.2 Gämi boýag örtügi üçin talaplar

1. Hull daşky paneli, paluba paneli, köp panelli paneli, tagtasy, ýokary gurluşly daşky paneli, içki poly we birleşdirilen profilleri we beýleki içerki panelleri, partlama bejergisini ulanyp düşürmezden ozal, Şwesiýanyň pos aýyrmak standarty Sa2.5-e laýyk gelmek üçin derrew sepildi. sink baý ussahanasy.
2. Içki korpus profilleri, Şwesiýanyň pos aýyrmak standarty Sa2.5-e laýyk gelmek üçin çäge bilen örtülendir we derrew sink baý ussahanasy bilen sepilýär.
3. surfaceerüsti bejergiden soň, ussahananyň asmany mümkin boldugyça gysga wagtda sepilmelidir we poladyň üstünde pos gaýdandan soň boýalmagyna ýol berilmeýär.
Ikinji derejeli bejergisi (primer ýa-da ikinji derejeli bejergi diýlip atlandyrylýan beýleki örtükler bilen örtükli bejergisi) onuň derejesi milli we ýerli standartlara laýyk gelmelidir.

6.3 Gämi reňkini saýlamak

1. Saýlanan boýag görkezilen tehniki şertlere laýyk gelmelidir, hünärsiz boýagyň gurluşyk üçin ulanylmagyna ýol berilmeýär.
2. Gapy açmazdan ozal, boýagyň dürlüliginiň, markasynyň, reňkiniň we saklanyş möhletiniň ulanylyş talaplaryna laýyk gelýändigini ýa-da ergininiň gabat gelýändigini barlamaly.Banka açylansoň, derrew ulanmaly.
3. Tagam açylandan soň boýag doly garylmalydyr, epoksi boýag, bejeriş serişdesini goşmak, düýpli garyşdyrmak, gurulmazdan ozal garyş wagtyna üns bermek.4. Gurluşyk wagtynda boýag suwuklandyrylmaly bolsa, boýag öndürijiniň görkezmesine laýyklykda degişli ergin goşmaly we goşma mukdary boýag mukdarynyň 5% -inden geçmeýär.

6.4 Boýag gurşawy üçin talaplar

1.Açyk reňk operasiýasy ýagyşly, garly, güýçli dumanly we çygly howa şertlerinde amala aşyrylmaly däldir.
2. Çygly ýere reňk bermäň.
3. Çyglylyk 85% -den ýokary, açyk howanyň temperaturasy 30 above, -5 below-dan aşak;Polat plastinanyň üstki temperaturasy çyg nokadyndan 3 ℃ pes, boýag amalyny amala aşyryp bolmaýar.
4. Tozanly ýa-da hapalanan gurşawda işlemäň.

6.5 Örtük gurluşygy üçin talaplar

1. Gämi reňklemegiň gurluşyk usuly aşakdaky talaplara laýyklykda amala aşyrylar:
a.Gäminiň daşky plastinkasy, paluba, palubanyň daşky plastinkasy, berkitmeleriň içki we daşy, hereketlendiriji otagynda ruluň OARS gül plastinkasynyň üstündäki böleklere sepilmeli.
b.Boýagdan öň el bilen kebşirleme, filet kebşirlemek, profilleriň arka tarapy we erkin gyralary.c.Çotga we rulon örtügi beýleki böleklere ulanylýar.
2. Gurluşyk boýag derejesiniň sanawyna, örtük belgisine we gury filmiň gabygynyň her böleginiň galyňlygyna laýyklykda berk ýerine ýetirilýär.
3. Boýag örtügiň üstündäki talaplara laýyklykda arassalanmaly, ýöriteleşdirilen işgärler tarapyndan barlanmaly we gämi eýesiniň wekili tarapyndan tassyklanmaly.
4. Boýag guralynyň görnüşi saýlanan boýag üçin amatly bolmalydyr.Beýleki görnüşli boýag ulanylanda, gurallaryň tutuş toplumyny düýpli arassalamaly.
5. Iň soňky boýag reňklenende, öňki ýüzüni arassa we gurak saklamaly we guradyş wagty adatça öndüriji tarapyndan kesgitlenen iň az örtük aralygyndan az bolmaly däldir.
6. Ikinji derejeli ýerüsti arassalamagyň iş ýüküni azaltmak üçin kebşirleýiş we kesmek gaýtadan işlenenden soň kebşirleýiş, kesmek, erkin tarapy (erkin tarapy çaýkamak talap edilýär) we ot ýakýan bölekler (suw geçirijilik synag kebşini hem goşmazdan) derrew arassalanmalydyr, degişli ussahananyň asma boýagy bilen.


Iş wagty: Mart-24-2023