Markol bellemek çözgütleri

1. Uly in engineeringenerçilik mukdary we berk gurluşyk döwri sebäpli iş netijeliligini nädip ýokarlandyrmaly?

Awtoulag ýollaryny bellemek, adatça, köp mukdarda in engineeringenerçilikdir, gurluşyk döwri gaty kyn, bu bolsa markeriň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin işçi güýjüni, köp bölümli gurluşyk usulyny köpeltmek üçin içerki esasy bellik liniýa gurluşyk toparynyň ulanylmagyna getirýär.Netijeliligi ýokarlandyrmak şertinde wagty we zähmeti nädip tygşytlamaly, her setir toparynyň meselä düşünmegi we çözülmegi derwaýys zerurlyga öwrüldi.
Aşakdaky artykmaçlyklary bolan HVBAN goşa nasos goşa ýarag bellik maşynyny tüýs ýürekden maslahat berýäris:
1111

1.1 Çarçuwanyň gurluşy, ýol bellemek, pürkmek we ýol boýag liniýasyna ýetmek üçin ulanylyp bilner.
1.2 Spreý ýarag goldawy pürküji talaplaryna laýyklykda erkin we çeýe düzülip bilner.
1.3 Elektrikli rul we tigirli takyk rulman, ugry dolandyrmagy has takyk edýär.
1.4 Berkidiş belligini aňsatlaşdyrmak üçin öň tigirini öwüriň.Radianlary we egrileri çyzmak ýönekeý we aňsat.
1.5 Basyşy deňleşdirýän enjam, pürkmek täsirini has birmeňzeş we durnukly edýär we iň gowy bellik hilini üpjün edýär
1.6 Iki gezek nasos we goşa ýarag dizaýny, has ýokary pürküji netijeliligi.

2. Çyzyk şöhlelenmesini görkezmegiň dowamlylygyny nädip çözmeli?

Iki komponentli pürküji markirleme, sebäbi şöhlelendiriji aýna monjuklary ýer ýüzüne dargadylýar, garyşyk monjuklar ýok, şonuň üçin ýerüsti aýna monjuklarynyň ýelme talaplary gaty ýokary, şöhlelendiriji dowamly görnüşe ýetmek üçin pikir ediň, synagyň garşysyna durup biljek gowy hil saýlamaly; iki komponentli boýag we açyk aýna monjuklar.Çyzygyň şöhlelenmesine serediň, aýna monjuklaryň ýelmeşmeginden başga-da, aýna monjuklarynyň ýeňil geçirişine we tegelek tizligine hem üns beriň.Materiallary öndürmekden aýna monjuklaryny saýlamak, aýna, hapalary we ýagtylygy geçirmek talaplaryny saýlamak gaty ýokary.Şeýlelik bilen şöhlelendiriş prosesinde ýagtylygyň azalmagy ep-esli azalýar.

Aýna monjuklaryň tegelek tizligi ýagtylygyň asyl şöhlelenmesini üpjün edýär.Tegelek tizligi näçe ýokary bolsa, faralar yşyklandyrylanda şonça-da güýçli duýulýar.95% -den gowrak tegelek tizlige şöhlelenýän aýna monjuklary, umumy şöhlelendiriji effekti gazanmak üçin, şöhlelendirişiň her ädiminde gowy iş ediň.

3. Markirleme maşynynyň burun ululygyny nädip dogry saýlamaly?

Markirleme maşynyny we ýol bellik gurluşygyny ulanmakda ilki bilen haýsy burun bolmalydygyna üns bermeli.Düwürtigi dogry saýlamak gurluşygy aňsat we ýönekeý edip biler, şeýle hem enjamlara hyzmat etmegiň bir görnüşini döredip, enjamyň hyzmat möhletini artdyryp biler.

4. Göni çyzyklar çekmezlik

Käwagt bellik maşynynyň gurluşygynda bu problema gutarar, bu mesele ugry ýokarda kesgitlenen nurbat bolmaly, ulagy 5 metre iteklemek aňsat bolsa, göni çyzygy duýuň, 2 sany berk nurbat birneme gysylýar, soň gaýtadan synanyşyň.Başarsaňyz berkitip bilersiňiz.Eger burun ýazuw maşynynyň talap edýän modeline laýyk gelmeýän bolsa, ýagdaýy kesip geçmek hem mümkin, bu wagt öndüriji tarapyndan talap edilýän burun modeli synagy bilen çalşylmaly.Adatça gurluşykda wagtynda çözülýän mesele bar bolsa, gözegçilik işine üns bermeli.


Iş wagty: Mart-24-2023