Reňkli polat kafel pürküji maşyn satyn alyş gollanmasy we pürkmek endikleri

Zawodlarda, ammarlarda, awtoulag duralgalarynda we beýleki ýerlerde reňkli polat kafel.Uzak möhletli ulanylanda reňkli polat kafel, poslamaga, suwuň syzmagyna we beýleki meselelere ýykgyn edýär, biz ony yzygiderli täzelemeli.Şol pürküji reňkli polat kafel haýsy pürküji maşyn bilen?
Uly meýdany boýamak üçin HVBAN-yň HB1195HD ýokary basyşly howasyz pürküji enjamy maslahat berilýär.Bu enjam uly meýdana sepmek üçin amatly, wagt we güýji tygşytlaýar we boýagyň ulanylmagyny tygşytlap biler.Spreý boýagy has birmeňzeş we galyň.

Reňkli polat kafel pürküji maşyn satyn alyş gollanmasy we pürkmek endikleri

Polat kafel boýagynyň täzelenişi barada näme habar bermeli?

Ilki bilen, reňklemezden ozal reňkli polat kafeliň üstündäki posy aýyrmak üçin pos diňe bir reňkli polat kafeliň daşky görnüşine, işleýşine täsir etmän, boýagyň ýelmeşmegine hem täsir eder, abatlaýyş işlerine täsir eder.Mundan başga-da, köne reňkli polat kafeliň üstündäki hapalar we tozanlar arassalanýar, bu boýagyň ýelmeşmegini gowulaşdyryp biler, şeýle hem boýag spreýini has birmeňzeş edip biler.

Ikinjiden, reňklemezden ozal reňkli polat kafel ýörite boýag satyn almaly, beýleki boýag ulanmagy maslahat bermäň.Bu reňkli polat kafel boýagy metal ýüzüne laýyk gelýär we gün şöhlesiniň işleýşi gowy, poslama garşy, şeýle hem suw geçirmeýän, poslama garşy we beýleki funksiýalary bar, reňkli polat kafeliň ömrüni uzaldyp biler.

Üçünjiden, reňklemezden ozal reňkli polat kafel boýagyna deň garylyp, soňra ýörite gurallara guýulýar.Pürkülende reňkli polat kafel deň derejede pürkmeli, soň boýagyň düşmegi meselesini görmek aňsat bolmaz ýaly, pürküji boýagyň has owadan bolmagyny üpjün etmeli.

Dördünjiden, sepilenden soň, taýýar önümi pürkmek, ýagyş ýagmazlyk we eller bilen degmezlige synanyşmak üçin käbir gorag çäreleri görmeli.