HVBAN ýyldyzlar toparynyň agzalary, “Mortar Spray Machine”

Howa sepmek we elde partlama örtük
HVBAN minom sepýän maşyn we minom nasosy şol bir wagtyň özünde hil standartlaryny üpjün eder, gündelik iş netijeliligini ýokarlandyrar.Potratçylar bu minom nasos önümlerini öz işini ösdürmek we has köp iş bitirmek üçin has köp wagt tygşytlamak üçin ulanyp bilerler.Mundan başga-da, bu ygtybarly, göçme minom nasoslary dar ýeriň çäklendirmesiz saýtyň töwereginde aňsatlyk bilen hereket edip biler.

Zähmet çykdajylaryny tygşytlaň, wagt tygşytlaň
HVBAN minomýot pürküji maşynlary we nasoslary ulanmak, minom plastinka we polotensiýa usullary bilen deňeşdirilende öndürijiligi ýokarlandyryp biler.Daş-töweregine zeper ýetirmän, aňsatlyk bilen pürkmek ýa-da nasos abatlamak üçin gaty kyn ýerlere pürküň.Netijeler ajaýyp: bäş ýa-da alty adamdan ybarat iş topary iki esse köp iş edip biler.

Dürli materiallar bilen sepilip bilner
Gurrik tarapyndan taýýarlanan we öndürilen minom pürküjiler epoksi minom, süýşmeýän örtükler, suw geçirmeýän örtükler we sement esasly örtükler ýaly köp sanly materialy dolandyryp biler.Potratçylar bu çydamly ulgamlary suw we hapa suwlary arassalaýan zawodlarda, awtoulag duralgalarynda, ýol gurluşygynda, magdançylykda we nebit-gaz önümlerinde ulanýarlar.

Çäklendirilen kyn taslamalar bilen ýüzbe-ýüz bolýan potratçylar üçin göçme nasoslar çeýe, güýçli çözgüt hödürleýär.

EP3225, kiçi we orta polimer materiallar üçin abatlaýyş minomyny aňsatlyk bilen dolandyrmak üçin HVBAN-yň eýeçiligindäki nasos tehnologiýasy bilen döredildi.EP3225, şeýle hem has uzak aralyga pürkmäge we işi has çalt ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýän uzyn şlang arkaly ähli materiallary daşap biler.

HVBAN ýyldyzlar toparynyň agzalary, “Mortar Spray Machine”

EP3225-iň artykmaçlyklary:
• Işlemek aňsat
• Ykjam dizaýn - dar ýerler üçin amatly
• Lightagtylyk we ýagtylyk - iki adam aňsatlyk bilen göterilýär
• Daşamak aňsat - pikapyň arkasyna gabat gelýär
• Aňsat we çalt hyzmat etmek