Netijeli we amatly gidrawlik uçarsyz boýag pürküjiler

Gysga düşündiriş:

Önümiň gysgaça beýany: Gidrawlik uçarsyz boýag pürküjilerimiz ýokary netijeli we amatly boýag pürküji enjamdyr.Gysga wagtyň içinde uly ýerleri boýamak üçin howa däl pürküji tehnologiýasyny ulanýar.Şol bir wagtyň özünde, onuň ýokary basyş ukyby örtügiň galyňlygynyň birmeňzeş bolmagyny we örtük reňkiniň janly bolmagyny üpjün edýär.Boýag pürküjilerimiz, hiç wagt gowy örtük almagyňyzy üpjün etmek üçin ygtybarly hil we güýçli öndürijiligi görkezýärler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Gidrawlik uçarsyz boýag pürküjiler gysga wagtyň içinde uly ýerleri ulanmak üçin howa däl pürküji tehnologiýasyny ulanýan täsirli we amatly boýag pürküjilerdir.Boýag pürküjilerimiz birmeňzeş örtük galyňlygyny we dowamly janly reňkleri üpjün etmek üçin ýokary basyş ukybyna, şeýle hem wagtyň geçmegi bilen näzik örtük almagyňyzy üpjün etmek üçin ygtybarly hil we güýçli öndürijilige eýe.

Nemesler HONDA GX690 gidrawlik hereketlendirijisini import etdiler, sebäbi güýç çeşmesi ýokary hilli boýag üçin has güýçli güýç berýär.Şol bir wagtyň özünde, gidrawlik ulgam has takyk we rahat sazlanmagy üpjün etmek, boýagyň hilini we netijeliligini ýokarlandyrmak üçin döredildi.

Boýag pürküjilerimiz, şeýle hem ýokary basyşly pürküjileriň ýokary netijeliligini, birmeňzeş örtük seslenmesini we reňkleriň aýdyňlygyna ýapyşmagyny üpjün etmek, adaty pürküjileriň syzmazlygy üçin import edilýän howasyz burunlar bilen enjamlaşdyrylandyr.

Mundan başga-da, “Gidrawlik uçarsyz boýag pürküjiler”, boýag ulananyňyzda aňsat sazlamak üçin gaty çydamly poslamaýan polatdan ýasalan çelekleri we sazlap boljak boýag rozetkalaryny görkezýär.

Gidrawlik uçarsyz boýag pürküjilerimiz bilen, netijeliligi ýokarlandyrmak we zähmet çykdajylaryny azaltmak bilen has gowy örtük netijelerini alyp bilersiňiz.Boýag pürküjilerimiz, senagat, gurluşyk, oba hojalygy we ş.m. ýaly dürli ugurlara sepmek üçin amatlydyr. Ulanmak aňsat we gurmak we goldamak aňsat.

Önümiň parametrleri

Pürküji basyş: 5000PSI / 345BAR
Maks.burun ululygy: 0.035 ″
Maks.akym tizligi: 6.0 l / min
Kuwwat çeşmesi: HONDA GX690 22HP benzin dwigateli
Boýag çelegi: 80 litr

Gidrawlik uçarsyz boýag pürküjiler, boýag amallarynyň dürli ugurlarynda ulanylyp bilinýän, howa däl pürküji tehnologiýasy bilen ýokary netijeli, amatly we ygtybarly boýag pürküji enjamdyr.Highokary basyş ukyby, daşary ýurtdan getirilýän uçarsyz burunlar, poslamaýan polat boýag çelegi we sazlanyp bilinýän boýag rozetkasy boýagyňyzy has amatly we takyk edýär.Gidrawlik uçarsyz boýag pürküjiler, surat çekmek işiňiz üçin iň oňat kömekçi enjam boljakdygyna ynanýarys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary