Takyk çyzyk bellikleri üçin ýokary hilli ýol bellik maşynlary

Gysga düşündiriş:

Roadol bellik maşynlarymyz ýollarda, awtoulag ýollarynda, awtoulag duralgalarynda we beýleki ýüzlerde takyk we takyk bellikleri üpjün etmek üçin niýetlenendir.Ösen tehnologiýa we çydamly gurluşyk bilen, islendik bellik taslamasy üçin ygtybarly we täsirli çözgüt hödürleýärler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Takyk we takyk çyzyk belliklerini berip bilýän ýokary hilli ýol bellik maşynyny gözleýärsiňizmi?Roadol bellik maşynlarymyzdan başga bir zat gözlemäň.Maşynlarymyz, ähli bellik zerurlyklaryňyza ygtybarly we täsirli çözgüt bermek üçin ösen tehnologiýa we çydamly gurluşyk bilen bezelendir.

Önümiň parametrleri

Önümiň ady Roadol belgisi
Ölçegleri 1450 x 900 x 1100 mm
Agramy 400 kg
Kuwwaty 5.5 kWt
Boýag tankynyň kuwwaty 100 L.
200-250 bar
Programma ýollary, awtoulag ýollary, awtoulag duralgalary, howa menzilleri we ş.m.

Haryt maglumatlary

Roadol bellik maşynlarymyz takyk we takyk çyzyk belliklerini üpjün edýän ýokary hilli pürküji ýaraglar bilen enjamlaşdyrylandyr.Maşynlar 5.5 kW kuwwatly hereketlendiriji bilen işleýär we yzygiderli netijeleri bermek üçin 200-250 bar basyşda işläp bilýär.100 L boýag çüýşesiniň kuwwaty, yzygiderli doldurma zerurlygy bolmazdan, işiň netijeliligini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär.

Maşynlar berkligi we çydamlylygy üpjün edýän ýokary hilli materiallar bilen gurlupdyr.Şeýle hem, enjamlarymyzda, hatda täze başlanlar üçinem işlemegi aňsatlaşdyrýan ulanyjy üçin amatly dizaýn bar.Mundan başga-da, pes tehniki hyzmat edýärler we gowy iş ýagdaýynda bolmagy üçin minimal ideg talap edilýär.

Önüm aýratynlyklary

Takyk we takyk çyzyk bellikleri üçin ýokary hilli pürküji ýaraglar
Long Uzak wagtlap ulanmak üçin çydamly gurluşyk
Easyeňil işlemek üçin ulanyjy üçin amatly dizaýn
● Az hyzmat etmek, iş wagty azaltmak
Extended Giňeldilen ulanmak üçin uly boýag çüýşesi

Önümiň artykmaçlyklary

Adaty bellik usullary bilen deňeşdirilende, ýol bellik maşynlarymyz birnäçe artykmaçlygy hödürleýär.Has täsirli we yzygiderli, ýokary hilli netijeleri berýär.Markol bellik maşynyny ulanmak, umumy öndürijiligi ýokarlandyrmak, bellemek üçin zerur wagty we zähmeti azaldyp biler.Netijede, adaty bellik usullaryndan has tygşytly bolup, olary islendik kompaniýa ýa-da potratçy üçin akylly maýa goýýar.

Önümiň ulanylyşy we gurnama

Roadol bellik maşynlarymyz ýollarda, awtoulag ýollarynda, awtoulag duralgalarynda, howa menzillerinde we anyk we takyk çyzyk belliklerini talap edýän beýleki uly ýerlerde ulanmak üçin amatlydyr.Olary gurmak we işletmek aňsat, hünärmenler toparymyz amatly ulanylmagy üpjün etmek üçin jikme-jik görkezmeler we görkezmeler berip biler.

Sözümiziň ahyrynda, ýol bellik maşynlarymyz islendik bellik taslamasy üçin ygtybarly we täsirli çözgütdir.Ösen tehnologiýa, çydamly gurluşyk we ulanyjy üçin amatly dizaýn bilen, adaty bellik usullaryndan has köp artykmaçlyk hödürleýär.Aokary hilli ýol bellik maşynyna mätäç bolsaňyz, önümlerimiz we hyzmatlarymyz hakda has giňişleýin maglumat almak üçin şu gün bize ýüz tutuň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň