Gaz bilen işleýän uçarsyz boýag pürküjiler - Uly boýag taslamalary üçin ýokary öndürijilik

Gysga düşündiriş:

Gaz bilen işleýän uçarmansyz boýag pürküjiler, uly göwrümli boýag taslamalary üçin döredilen ýokary öndürijilikli boýag pürküjilerdir.Güýçli gaz hereketlendirijileri we ösen tehnologiýalary bilen bu pürküjiler çalt we täsirli palto örtügini üpjün edýär, bu hem wagt we çykdajylary tygşytlaýar.Professional suratkeşler, potratçylar we DIY höwesjeňleri üçin ajaýyp bu boýag pürküjiler islendik surat taslamasy üçin ygtybarly we uzak möhletli çykyş hödürleýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Gaz bilen işleýän uçarsyz boýag pürküjiler, ýokary derejeli öndürijiligi we netijeliligi talap edýän iri boýag taslamalary üçin ajaýyp çözgütdir.Bu boýag pürküjiler ygtybarly we yzygiderli öndürijiligi üpjün edýän gaz hereketlendirijileri bilen işleýär we olary professional suratkeşler we potratçylar üçin ideal edýär.Ösen tehnologiýa we üýtgeýän basyş sazlamalary bilen bu pürküjiler deň we birmeňzeş boýag bilen üpjün edip bilýärler we olary islendik iş üçin gural edip görkezýärler.

Önümiň parametrleri

Önümiň ady: Gaz bilen işleýän uçarmansyz boýag pürküjiler Model belgisi: GPAPS-12345 Kuwwaty: Benzin dwigateli Maksim ýapyklygy: 6500cps Maks akymynyň tizligi: 5.5L / min Maks basyşy: 3600psi Şlangyň uzynlygy: 22m Arassa agramy: 50kg

Önüm aýratynlyklary

Trust Ygtybarly we yzygiderli öndürijiligi üpjün edýän güýçli gaz dwigateli
Even evenokary basyşly nasos, hatda birmeňzeş reňk bilen örtülmegini üpjün edýär
Takyk boýamak üçin üýtgeýän basyş gözegçiligi
Long Uzak möhletli ulanmak üçin niýetlenen çydamly gurluşyk
Work Tigirleri bilen iş ýerini aýlamak aňsat

Önümiň artykmaçlyklary

Large Uly göwrümli boýag taslamalary üçin ýokary öndürijilikli boýag pürküji
Co Palto çalt we täsirli örtügi üpjün edýär, wagt we çykdajylary tygşytlaýar
Professional Professional suratkeşler we potratçylar üçin ygtybarly we uzak möhletli öndürijilik
Smoothumşak we hünärli gutarmak üçin hatda we birmeňzeş boýag
Produc Önümçiligi ýokarlandyryp, iş ýerinde aýlanmak aňsat

Önüm programmalary

Gaz bilen işleýän uçarsyz boýag pürküjiler, uly göwrümli surat taslamalary üçin ajaýyp, şol sanda:

Söwda binalary, ammarlar we zawodlar
Jaýly jaýlary goşmak bilen uly ýaşaýyş jaýlary
Traktorlary we tirkegleri goşmak bilen senagat enjamlary
Awtobuslar we ýük awtoulaglary ýaly uly ulaglar

Önüm gurmak

Gaz bilen işleýän uçarsyz boýag pürküjileri gurmak we gurmak aňsat.Dogry ulanmak we hyzmat etmek üçin girizilen görkezmelere eýeriň.

Uly göwrümli taslamalary çözmek üçin ajaýyp we ýokary öndürijilikli boýag üçin ýokary hilli gaz bilen işleýän uçarsyz boýag pürküjisine maýa goýuň.Bu ygtybarly we innowasiýa surat gurallary bilen surat tejribäňizi şu gün täzeläň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň