Elektriksiz howa boýag pürküjiler - Netijeli we takyk boýag aňsatlaşdyryldy

Gysga düşündiriş:

Elektriksiz uçarsyz boýag pürküjiler, surat işini aňsat we çaltlaşdyrmak üçin döredilen täsirli we takyk boýag guralydyr.Ösen tehnologiýalary bilen bu boýag pürküjiler wagt we pul tygşytlamak bilen yzygiderli we hatda örtükleri üpjün edýär.DIY höwesjeňleri we DIY hünärmenleri üçin ajaýyp bu elektriksiz howa boýag pürküjiler, ýokary hilli surat çekmek tejribesini gözleýänler üçin hökmany zat.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Elektriksiz uçarsyz boýag pürküjiler, surat işiňizi çalt we netijeli ýerine ýetirmek üçin ygtybarly we innowasiýa usulydyr.Bu boýag pürküjiler içerki we daşarky boýag işleri üçin ajaýyp bolup, her gezek tekiz we hatda gutarmagy aňsatlaşdyrýar.Ösen tehnologiýalary bilen bu pürküjiler, islendik surat taslamasyny aňsatlyk bilen çözmäge mümkinçilik berýän ajaýyp takyklygy üpjün edip bilýärler.

Önümiň parametrleri

Önümiň ady: Elektrik uçarsyz boýag pürküjiler Model belgisi: EAPS-12345 Kuwwaty: 110V / 220V Maks ýapyklygy: 5000sps Maks akymynyň tizligi: 3.5L / min Maksimum basyş: 3300psi Şlangyň uzynlygy: 15m Arassa agramy: 20kg

Önüm aýratynlyklary

Long Uzak möhletli öndürijiligi üpjün edýän ýokary öndürijilikli hereketlendiriji
● ighteňil we göçme dizaýn, ulanmak we aýlanmak aňsat
● Yzygiderli we hatda örtükleri üpjün edýän ösen tehnologiýa
Takyk reňklemek üçin üýtgeýän tizlik dolandyryşy
Easyeňil hyzmat etmek üçin öz-özüni arassalamak funksiýasy
Long Uzak möhletli ulanmak üçin niýetlenen çydamly gurluşyk

Önümiň artykmaçlyklary

Effective Netijeli we takyk surat çekmek arkaly wagt we pul tygşytlaýar
Use Ulanmak aňsat, surat çekmek üçin zerur taýýarlyk mukdaryny azaltmak
Professional Hünär görnüşini galdyryp, tekiz we hatda gutarnykly üpjün edýär
Maintain Uzak möhletleýin ulanmak üçin ygtybarly gural edip, saklamak we arassalamak aňsat
Your Kalbyňyz rahatlygy üçin 1 ýyl kepillik bilen gelýär

Önüm programmalary

Elektriksiz uçarsyz boýag pürküjiler, birgiden surat işleri üçin ajaýyp, şol sanda:
Içki we daşarky diwarlar we potoloklar
Palubalar, diwarlar we açyk mebel
Şkaflar, gapylar we bezeg
Ulaglar, gaýyklar we beýleki enjamlar

Haryt gurmak:

Elektriksiz howa boýag pürküjileri gurmak we gurmak aňsat.Enjamy dakyň we şlangy we reňk ýaragyny dakyň.Dogry ulanmak we arassalamak üçin girizilen görkezmelere eýeriň.
Her gezek hünärli we täsirli boýag işine ýetmek üçin ýokary hilli elektrik uçarsyz boýag pürküjisine maýa goýuň.Bu ygtybarly we innowasiýa surat gurallary bilen surat tejribäňizi şu gün täzeläň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň