HVBAN gaz güýji Howasyz boýag pürküji maşyn GP6300TX

Gysga düşündiriş:

GP6300 Gaz güýji uçarmansyz pürküji, üznüksiz sepilmegine garaşylýan uly trakt, täjirçilik we täze ýaşaýyş jaý gurluşyk taslamasyny ýerine ýetirýän ýokary önümçilik boýag potratçylary üçin iň güýçli benzin dwigateli pürküji.Germaniýa INA, 5-nji derejeli dişli ýylmaýjy podşipnikler we ş.m.Spreý boşlugy we naprýatageeniýe çägi bolmazdan gutaryp biler.Uzyn porşen we giriş klapanynyň pes ýagdaýy ýokary ýapyşykly materiallar üçin sorujy güýji döredýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Arza

EP3225 Benzin reňkleýji pürküji, suw esasly boýag, akril, emal, lateks, çözüji esasly boýag, blok süzgüçleri, gury palçyk, elastomer örtük, dokma pürküji boýag üçin ulanylýar.

Önümiň artykmaçlyklary

Hokary hilli HONDA hereketlendirijisi bolan enjamlar
Qualityokary hilli HONDA hereketlendirijisi (5.5HP) kepillendirilen kanagatlanarly hil we güýçli üpjün edýär.

Akylly basyşa gözegçilik
Ösen mikroprosessor gözegçiligi, ähli pürküji basyşlarynda yzygiderli pürküji fanatyny berip bilýär.

Esasy süzgüç
“Mainfold” süzgüçimiz, uçlaryň ýapylmagyny azaldar we ajaýyp gutarmagyňyzy üpjün eder we el bilen aňsatlyk bilen söküp bilersiňiz (gural gerek däl).

Pnewmatik tekerli araba
Pnewmatik teker bilen birikdirilen maşyn, işiň talap edilýän ýerine baryp, dürli örtükleri sepip bilerdi.Poslamaýan polat, TiltBack araba dizaýny bilen kebşirlenen polat Hi-Boy arabasy, berk şertlere çydamly.

Efficiencyokary netijelilik
Spreý boýag enjamy uly ähtimallygy, uly akym dizaýnyny kabul edýär, çalt we deň boýap biler, gurluşyk netijeliligini ýokarlandyrar.

Programmanyň giň gerimi
Bu boýag pürküji içerde we daşarda dürli boýaglary, laklary, örtükleri, primerleri we beýleki örtükleri sepmek üçin ulanylyp bilner we gurluşyk, öý bezegi, senagat we beýleki meýdanlar üçin amatlydyr.

Işlemek aňsat
Bu boýag pürküji maşyn adamlaşdyrylan dizaýny kabul edýär we işlemek aňsat, surat işini tamamlamak üçin hiç hili hünär ussatlygy gerek däl.

Ygtybarly hil
Boýag pürkýän maşyn ýokary hilli materiallardan ýasaldy, gowy öndürildi, ýokary berkligi we durnuklylygy bilen uzak wagtlap ulanylyp bilner.

Düzülip bilner
Boýag pürkýän maşynyň dürli pürküji usullary we sazlaýyş funksiýalary bar, olar iň gowy pürkmek effektini almak üçin dürli boýaglara we iş talaplaryna görä sazlanyp bilner.

Tehniki spesifikasiýa

● Iň ýokary akym: 5 L / min
● Iň ýokary iş basyşy: 22.7MPa
● Kuwwat görnüşi: HONDA benzin dwigateli
● Iň uly burun ululygy: 0.033 ''
● Dinamiki kuwwat: 5.5HP / 4125W
● Motoryň tizligi: 3600
● GW: 80KG


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň